COMMAND

The success of the Orange County Sheriff’s Department is not just from the efforts of one individual, or even a few, but the hard work and dedication of all of its members. The Sheriff’s Executive Command and staff support the mission of the Sheriff’s Department và work to maintain a transparent & honorable department, providing exceptional law enforcement services to the residents of Orange County.

Bạn đang xem: Command


*

*

*

*

*

This browser is no longer supported và some key features will not work. We strongly recommover using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ and Firefox 5.x+.


Vì sự thuận lợi của người tiêu dùng, trang mạng này của Quận Cam áp dụng dịch vụ phiên dịch miễn chi phí của Google. Một Lúc nhấn vào nút ít “Tôi chấp nhận” (I accept), Có nghĩa là quý vị đồng ý hầu hết trang của trang mạng này trở nên phần lớn ngôn từ không phải là giờ đồng hồ Anh. Quận Cam sẽ tận dụng gần như cố gắng nỗ lực nhằm bảo đảm sự đúng chuẩn của câu hỏi thông ngôn. Tuy nhiên, không có việc thông dịch về năng lượng điện tử và auto như thế nào đúng đắn. Chẳng hạn nhỏng, thông ngôn chưa hẳn là đều nhiều tự nhạy bén cùng bắt buộc hoàn toàn gửi đặt câu văn uống một phương pháp đúng nghĩa. Thêm vào đó, quý khách hoàn toàn có thể tra cứu thấy sự khác hoàn toàn tương quan đến ngữ điệu địa phương thơm cùng tính giải pháp đặc điểm của nó. Thêm vào đó quý vị bắt buộc thông dịch các biểu thiết bị cùng với bản văn, các hồ sơ nằm trong loại PDF tệp tin và hầu hết vận dụng đặc biệt quan trọng trên trang mạng này. Quận Cam ko Chịu đựng trách rưới nhiệm bất kể những gì thông dịch được cung cấp từ Google. Nguim bản của trang mạng này được cung ứng bằng Anh ngữ. Nếu bao gồm sự khác hoàn toàn giưa vnạp năng lượng phiên bản bằng Anh ngữ cùng phiên bản dịch, phiên bản Anh ngữ vẫn là văn phiên bản tất yếu. Lúc nhấn vào nút “Tôi chấp nhận” quý vị đồng ý là ngẫu nhiên gần như sự khác biệt xuất xắc đông đảo khác hoàn toàn qua sự phiên dịch đã không có tính phương pháp buộc ràng với đã không có bất kỳ một hậu quả pháp luật nào. Quận Cam tất yêu đảm bảo an toàn sự đúng chuẩn của bài toán biến hóa bạn dạng văn uống cùng sẽ không còn chịu đựng bất kể một trách nhiệm như thế nào hoàn toàn có thể tạo ra vì chưng việc sử dụng hạy phụ thuộc vào bản thông ngôn hỗ trợ bởi vì Google. Lúc dấn “Tôi đồng ý” có nghĩa là khách hàng đang gật đầu đồng ý từ bỏ vứt tất cả rất nhiều thiệt sợ hãi rất có thể xẩy ra đối với Quận Cam do việc dựa vào sự phiên dịch hỗ trợ vày Google.

Xem thêm:


Para la conveniencia de los usuartiện ích ios, este sitio web del Condabởi de Orange usa el servicio gratuilớn de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio web pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condavày de Orange ha hemang đến el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no xuất xắc traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto lớn y no puede traducir totalmente el texkhổng lồ en tovì chưng su significavì chưng. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos nhỏ texkhổng lồ, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio website. El Condavì chưng de Orange no es responsable de la traducción proporcionadomain authority por Google. La versión original de este sitio website está disponible en inglés. Si existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio web y la versión traducidomain authority, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuerdo en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efeckhổng lồ legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texkhổng lồ convertivì chưng y no asume ninguna responsabilidad que puedomain authority surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerbởi en renunciar a cualquier pérdidomain authority que puedomain authority ser causadomain authority al Condavày de Orange por basarse en la traducción proporcionadomain authority por Google.


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。